0.3.0αリリース

Bayside2005-01-30


無事α版がリリースされたようです。私製GUIにもたくさんの変更点があります。見た目に大きく影響するのは固定幅フォント表示のサポートでしょうか。斜字体、太字体と組み合わせると合計8種類の表示の仕方が可能です。色もつけられますのでブラウザを作るにもワープロを作るにも役にたつのではないかと思います。特に固定幅フォント表示はGUIコンソールとエディタでお世話になるでしょう。

#include <baygui.h>

class Test : public Window {
private:
	Label *l1, *l2, *l3, *l4, *l5, *l6, *l7, *l8;

public:
	Test() {
		setTitle("GUI部品テスト");
		setRect(100,100,300,300);
		l1 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l2 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l3 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l4 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l5 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l6 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l7 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l8 = new Label("abc111lllあいうえアイウエ");
		l1->setRect(0,0,  200,20);
		l2->setRect(0,20, 200,20);
		l3->setRect(0,40, 200,20);
		l4->setRect(0,60, 200,20);
		l5->setRect(0,80, 200,20);
		l6->setRect(0,100,200,20);
		l7->setRect(0,120,200,20);
		l8->setRect(0,140,200,20);
		l5->setBackground(COLOR_BLUE);
		l6->setBackground(COLOR_RED);
		l7->setBackground(COLOR_GREEN);
		l8->setBackground(COLOR_WHITE);
		l1->setForeground(COLOR_BLUE);
		l2->setForeground(COLOR_RED);
		l3->setForeground(COLOR_GREEN);
		l4->setForeground(COLOR_WHITE);
		l1->setFontStyle(FONT_PLAIN);
		l2->setFontStyle(FONT_ITALIC);
		l3->setFontStyle(FONT_BOLD);
		l4->setFontStyle(FONT_ITALIC | FONT_BOLD);
		l5->setFontStyle(FONT_FIXED);
		l6->setFontStyle(FONT_FIXED | FONT_ITALIC);
		l7->setFontStyle(FONT_FIXED | FONT_BOLD);
		l8->setFontStyle(FONT_FIXED | FONT_ITALIC | FONT_BOLD);
		add(l1);
		add(l2);
		add(l3);
		add(l4);
		add(l5);
		add(l6);
		add(l7);
		add(l8);
	}
	
	~Test() {
		delete(l1);
		delete(l2);
		delete(l3);
		delete(l4);
		delete(l5);
		delete(l6);
		delete(l7);
		delete(l8);
	}
};

/** メイン(テストプログラム) */
int MonaMain(List<char*>* pekoe)
{
	Test *test = new Test();
	test->run();
	delete(test);
	return 0;
}